کلمه کلیدی خود را وارد کنید

ارزش های ما

ما راستی و صداقت را مرکز ثقل این بنای فرهنگی قرار داده ایم. اگر والدین تصمیم دارند از کودک خویش به عنوان بانک اطلاعاتی و کتابخانه ای سیار استفاده کنند، اگر قصد رقابت با کسانی که فرزندانشان را با انواع و اقسام اطلاعات روز بمباران کرده اند دارند، در اینجا به مقصود نخواهند رسید.در این چهار دیواری به کودک مانند تخته سیاهی که می توان هر خطی بر آن کشید نگاه نمی شود.

اینجا کودکان حق انتخاب دارند، آزادی و تمایلات قلبی شان نادیده گرفته نمی شود، می توانند یاد نگرفتن را انتخاب کنند و بر عکس می توانند از دیگر همسالان برای یادگیری پیشی بگیرند.

برنامه ریزان این مرکز آموزشی رضایت والدین را یه قیمت آسیب دیدن بچه ها تامین نخواهند کرد. کودکان هنگام بازی خود را آزاد حس می کنند و آنچه ما برای حفظ امنیت شان تحت عنوان کنترل و مراقبت اعمال می کنیم نمی بینند.

کسانی در مجموعه ما پذیرفته می شوند که کودکی را با همه ی شیطنت ها، شادی ها و گریه ها بشناسند و بپذیرند. کودک در جعبه مدادرنگی ما کلیشه از پیش بریده شده ندارد و ما در مقابل آنان که چنین میکنند حرف های بسیاری برای گفتن داریم.

کسانی که کودکی فرزندانشان را دوست دارند، او را در سه تا شش سالگی بزرگ و خانم و آقا نمی خواهند و برایشان مهم است که فرزندانشان ساعات مهم دوران کودکی را کنار چه کسی و کجا سپری می کند، میتوانند به ما بیندیشند.