کلمه کلیدی خود را وارد کنید

چشم انداز

ما مصمم هستیم با استفاده از شیوه های استاندارد اصلاح رفتار و افزایش سلامت روان کودکان و با همراهی و هماهنگی خانوتده ها و بر اساس تئوریهای تقویت هوشهای چندگانه و هوش موفق، نوآموزان را در سطح استان، کشور و بین المللی به موفقیت رسانده و در آنها احساس خوشبختی و رضایت را به وجود آوریم.