کلمه کلیدی خود را وارد کنید

همکاران و متخصصین

profile (1)

جناب آقای دکتر احمد عابدی

عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتری روانشناسی کودک

profile (2)

سرکار خانم دکتر الهام هاشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه و فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

profile (1)

جناب آقای دکتر بهمن سعیدی

دکترای علوم تربیتی-مدیریت آموزشی-مشاور وب سایت

profile (2)

سرکار خانم الهام محمدیان

لیسانس روانشناسی بالینی و  فوق لیسانس روانشناسی تربیتی-مدیر وب سایت